Mar 28, 2019

Harvesting Personnel

  • The Team Recruitment Company (Pty) Ltd
Full time Other

Job Description

RECRUITMENT HARVESTING PERSONNEL 2019

The Royal Swaziland Sugar Corporation hereby announces that it will be conducting the first stage of its annual recruitment of Harvesting Seasonal Employees for the 2019-20 Harvesting Season.

This recruitment exercise, which is looking for Shift Leaders, Burning Team Leaders, Harvesting Contract Supervisors, Field Controllers, Office Clerks, Loader Operators, Personnel Carrier Drivers, Truck Drivers, Tractor Drivers, Gleaning Survey Recorder, Burning Tractor Drivers, Cane Supply Clerks, Burning Assistants, Field Handover Recorder, Ticket Recorders, Gleaning Survey Assistant and Gleaners, will be carried out at the specified venue, dates and times below.

Prospective Harvesting Seasonals are requested to bring with them their relevant documents, i.e. Graded Tax Certificate and Personal Identity Numbers (PIN), valid driver’s licence, valid public driver’s permit and confirmation letters from the bank to the recruitment centre.

At this stage, first preference will be given to returning Harvesting Seasonls

POSITION :   Burning Assistants, Burning Tractor Drivers, Burning Team Leader, Office Clerks, Harvesting Contract Supervisors, Personnel Carrier Drivers, Shift Leaders

VENUE : Mhlume — Agric. HR Offices

DATE    :  09 April 2019

TIME     :  07:30am

POSITION :   Tractor Drivers, Truck Drivers and Grab Loader Operators

VENUE : Mhlume — Agric. HR Offices

DATE   :  11 April 2019

TIME     :  07:30am

POSITION :  Gleaners, Field Controllers, Gleaning Survey Recorder, Gleaning Survey Assistant, Ticket Recorders, Field Handover Recorder, Invoice Verification Clerk and Cane Supply Clerks

VENUE : Mhlume — Agric. HR Offices

DATE   :  15 April 2019

TIME     :  07:30am

Inkampane lekhicita shukela. i Royal Swaziland Sugar Corporation (RSSC), itsandza kwatisa kutsi itabe yenta sigaba sekucala sekucasha lokwenteka njalo ngemnyaka, kwalabo labatawusebenta umsebenti wekuvuna umoba walonyaka (2019).

Tinhlangotsi talomsebenti tifaka ekhatsi naba: bo Shift Leader, bo Supervisor bema kontilaki, Bekushisa na Team leader wabo, Bashayeli betigulumba, emaSchedulers, Bomabhalane betinhlangotsi tonkhe, bo Ticket Recorder, emaGleaning Survey Recorder, Field Handover Recorder, bashayeli bema Grab Loaders, bo Field Controller, Bashayeli bekutiwala bantfu, kanye naboMagolimane. Lokucashwa kutakwentiwa kulendzawo, ngalamalanga, netikhatsi letingenhla.

Labo labafuna lomsebenti wekuvuna bayatiswa kutsi kufanele baphatse timphepha letifanele nabaya kulendzawo lapho kuyocashelwa khona. Timphepha letidzingekako Lipasi, i ID, timphepha tekushayela emgwacweni (driver’s licence), tekushayela iphablikhi, netincwadzi tasebhange.
Kwanyalo inkaphani itocasha latobakhona kulemisebenti emnyakeni tophelile.

Human Resources Consultant (Agriculture) Royal Swaziland Sugar Corporation

P.O. Box 1

MHLUME


Apply Now